spec/model/Artifact.spec.ts

import { Artifact, JSONData, Photo } from '../../src/model';
import { expect } from '../expect';

describe ('Artifact', () => {
  describe('Photo', () => {

    const photo = Photo.fromBase64('iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABAQMAAAAl21bKAAAAA1BMVEW01FWbeM52AAAACklEQVR4nGNiAAAABgADNjd8qAAAAABJRU5ErkJggg==');

    /** @test {Photo#toJSON} */
    it('can be serialised', () => {
      const serialised = photo.toJSON();

      expect(serialised.type).to.equal('Photo');
      expect(serialised.base64EncodedValue).to.equal(photo.base64EncodedValue);
    });

    /**
     * @test {Photo#toJSON}
     * @test {Artifact.fromJSON}
     */
    it('can be de-serialised', () => {
      const
        serialised = photo.toJSON(),
        deserialised = Artifact.fromJSON(serialised);

      expect(deserialised).to.equal(photo);
    });

    /**
     * @test {Photo#map}
     * @test {Photo#base64EncodedValue}
     */
    it('allows for its value to be extracted as a Buffer', () => {
      photo.map(value => expect(value).to.be.instanceOf(Buffer));
      photo.map(value => expect(value.toString('base64')).to.equal(photo.base64EncodedValue));
    });

    /**
     * @test {Photo.fromBuffer}
     */
    it('can be instantiated from a Buffer', () => {
      expect(Photo.fromBuffer(Buffer.from(photo.base64EncodedValue, 'base64'))).to.equal(photo);
    });
  });

  describe('JSONData', () => {

    const json = JSONData.fromJSON({
      key: ['v', 'a', 'l', 'u', 'e'],
    });

    /** @test {JSONData#toJSON} */
    it('can be serialised', () => {
      const serialised = json.toJSON();

      expect(serialised.type).to.equal('JSONData');
      expect(serialised.base64EncodedValue).to.equal(json.base64EncodedValue);
    });

    /**
     * @test {JSONData#toJSON}
     * @test {Artifact.fromJSON}
     */
    it('can be de-serialised', () => {
      const
        serialised = json.toJSON(),
        deserialised = Artifact.fromJSON(serialised);

      expect(deserialised).to.equal(json);
    });

    /**
     * @test {JSONData#map}
     * @test {JSONData#base64EncodedValue}
     */
    it('allows for its value to be extracted as a JSON value', () => {
      json.map(value => expect(value).to.be.instanceOf(Object));
      json.map(value => expect(value).to.deep.equal({
        key: ['v', 'a', 'l', 'u', 'e'],
      }));
    });
  });
});